NATJEČAJ za prijem zdravstvenog voditelja/ice,m/ž na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝ Donji Miholjac na 30. sjednici održanoj 23.03.2021 objavljuje

NATJEČAJ

za prijem  zdravstvenog voditelja/ice,m/ž  na neodređeno, puno radno vrijeme

1 izvršitelj/ica

Za prijam u radni odnos  zdravstvenog voditelja  kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i  članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima

-položen stručni ispit iz svoje djelatnosti

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

–  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će    izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 98/19).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o državljanstvu
 • kopija osobne iskaznice
 • presliku diplome,
 • preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
 1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić ˝Pinokio˝ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19. ), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu

DJEČJI VRTIĆ ˝PINOKIO˝, Prilaz stadionu 3, 31540 Donji Miholjac, s naznakom  «NE OTVARAJ –  za natječaj  za zdravstveni voditelj/ica.   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja,  bit će pozvani na pisano testiranje koje će provoditi Povjerenstvo  Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝. Nakon provedenog testiranja provest će se intervju  sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Pisano testiranje Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝ će se obavljati iz sljedećih područja:

 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj  79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20)
 2. Program zdravstvene  zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine”  broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
 3. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Kandidat koji ne pristupi pisanim provjerama znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

Na web stranici Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝ www.vrtic-pinokio.hr objavit će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja pisanih  testiranja tri  dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice.

KLASA: 112-08/21-01/02

URBROJ: 2115/11-03-21-01

Donji Miholjac, 23.03.2021.

NAPOMENA:

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06.04.2021. i vrijedi do 13.04.2021.

Predsjednica upravnog vijeća:

Ivana Šerić Miličić