NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNA KUHARICA / POMOĆNI KUHAR

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i

Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće

Dječjeg vrtića ˝Pinokio Donji Miholjac na 1. sjednici održanoj 11.10.2018 objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto pomoćnog kuhara / kuharicu

Objavljuje se natječaj za pomoćnog kuhara / kuharicu m/ž,

1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme ( povećan opseg posla)

UVJETI:

    • Prema članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07, i 94/13. i
    • Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Prijavi treba priložiti:

- životopis

- preslik domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u članku 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od

6 mjeseci od objave natječaja)

- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25 st. 4.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave

natječaja)

- elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

- preslik osobne iskaznice

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od

objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Pinokio

Prilaz stadionu 3

31540 Donji Miholjac

Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

NAPOMENA:

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16.10.2018 i vrijedi do 24.10.2018

U D. Miholjac, 16.10.2018.god

KLASA:112-08/18-01/05

URBROJ: 2115/11-03-18-01

Predsjednica upravnog vijeća:

Ivana Šerić Miličić