Cijene vrtića

Visina udjela u cijeni Programa Dječjeg vrtića «Pinokio» Donji Miholjac utvrđena je Odlukom  o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac

(«Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca» br. 3/20.) i to:

Odgojni 10-satni cjelodnevni program za jaslice: 200kn

Odgojni 10-satni program za vrtić: 200kn

Odgojni 5-satni poludnevni program za područni vrtić Rakitovica: 125kn

Odgojni 5-satni poludnevni program za područni vrtić Marijanci i Črnkovci: 300kn

Najmanji mjesečni iznos plaćanja iznosi 100kn, bez obzira na broj dana koje je dijete boravilo u Dječjem vrtiću.

Izostanci djece do 10 radnih dana obračunavaju se po punoj cijeni. Ukoliko dijete izostaje 10 ili više dana iz Dječjeg vrtića, uz predočenu liječničku potvrdu o bolesti djeteta obračun se vrši prema ugovoru.

Ako roditelj ima dvoje djece upisano u vrtić, cijena programa umanjuje se za 20% za drugo dijete. Ako roditelj ima troje ili više djece upisano u vrtić, cijena programa umanjuje se za 30% za svako dijete.

Iznos mjesečnog sudjelovanja u cijeni koštanja vrtića treba uplaćivati redovito , na žiro račun naznačen na uplatnici.

Rezervacija za boravak djeteta u vrtiću i jaslicama plaća se za svaki mjesec prema ugovoru, odnosno dok roditelj ne ispiše dijete.

Davatelj usluge ima pravo izvršiti korekciju cijene, ukoliko Upravno vijeće i Gradsko vijeće donese takvu odluku.