Programi


U Dječjem vrtiću Pinokio temeljem članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 94/13) ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima. Uz redovite programe provode se i programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi predškole, ranog učenja stranog jezika, medicinske gimnastike, a planirani su i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Dječji vrtić Pinokio obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada kojeg donosi početkom svake pedagoške godine.
Temeljno polazište svih programa u Dječjem vrtiću Pinokio čine dva dokumenta: Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja te Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja. Dječji vrtić je javna ustanova u kojoj se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja za djecu, od navršenih jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Predškolski programi provode se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika: jaslice od prve do treće godine života djeteta te vrtić za djecu od tri godine do polaska u školu.

Osim redovitog programa, namjeravamo i nadalje provoditi i usavršavati posebne, dodatne, kraće (specijalizirane) i druge programe.

CJELODNEVNI

10 –satni cjelodnevni program za jaslice

10 –satni cjelodnevni program za vrtić

Da bismo zadovoljili potrebe i roditelja i djece, ponudili smo desetosatni program za jaslice i vrtić, pri kojem djeca sadržajno i organizirano provode svoj boravak u našoj ustanovi.

Vrtić je otvoren u 5,30 sati, a jutarnje okupljanje traje do 8,00 sati. Tada započinje doručak. Nakon doručka slijedi organiziran odgojno – obrazovni rad u sobama dnevnoga boravka, te boravak na zraku (igre na dvorištu vrtića, šetnje okolinom, parkom…). U 11,15 sati započinje ručak. Pri završetku ručka, jaslička, mlađa, srednja i mješovita skupina odlaze na poslijepodnevni odmor, koji traje do 14,00 sati, a za to vrijeme starije skupine nastavljaju sa odgojno – obrazovnim aktivnostima u svojim sobama dnevnoga boravka. Od 14,00 sati do 16, oo sati djeca imaju organizirane aktivnosti u sobi za prijem roditelja prije odlaska iz vrtića.

POLUDNEVNI

5 –satni poludnevni program za vrtić

Petosatni poludnevni program za vrtić organiziran je u područnim vrtićima u Črnkovcima, Marijancima i Rakitovici. Radno vrijeme područnih vrtića je od 08, 00 sati do 13, 00 sati, pri čemu je organiziran slijed aktivnosti na način da osigurava sve dnevne potrebe djece. Okupljanje djece traje do 09,00 sati kada započinje doručak. Nakon doručka slijedi odgojno – obrazovni rad prema planu i programu za mješovitu skupinu, te boravak na zraku, šetnje, igre na igralištu ili u dvorištu vrtića. U 12,00 sati djeci je ponuđena užina, a do 13,00 sati organizirane su različite aktivnosti uz koje djeca dočekuju roditelje prije odlaska iz vrtića.

POSEBNI KRAĆI PROGRAMI

Kraći program stranog jezika

Program učenja engleskog jezika provodi se u starijim vrtićkim skupinama. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. Koristeći različite poznate metode i situacijske pristupe, djeca će se poticati na aktivno učenje engleskog jezika i motivirati na stjecanje novih znanja i vještina, pritom vodeći računa o njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama.