Programi


U Dječjem vrtiću Pinokio temeljem članka 15. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13, 57/22) ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima. Uz redovite programe provode se i programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi predškole, ranog učenja stranog jezika, medicinske gimnastike, a planirani su i drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Dječji vrtić Pinokio obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada kojeg donosi početkom svake pedagoške godine, dok se odgoj i obrazovanje provode na temelju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Kurikuluma dječjeg vrtića.
Temeljno polazište svih programa u Dječjem vrtiću Pinokio čine dokumenti: Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja. Dječji vrtić je javna ustanova u kojoj se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja za djecu, od navršenih jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Predškolski programi provode se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika: jaslice od prve do treće godine života djeteta te vrtić za djecu od tri godine do polaska u školu.

Osim redovitog programa, namjeravamo i nadalje provoditi i usavršavati posebne, dodatne, kraće (specijalizirane) i druge programe.

CJELODNEVNI

10 –satni cjelodnevni program za jaslice

10 –satni cjelodnevni program za vrtić

Cjelodnevni 10-satni program provodi se u matičnog vrtiću u Donjem Miholjcu te područnim vrtićima u Marijancima, Viljevu i Podravskoj Moslavini. Da bismo zadovoljili potrebe i roditelja i djece, ponudili smo desetosatni program za jaslice i vrtić, pri kojem djeca sadržajno i organizirano provode svoj boravak u našoj ustanovi.

Vrtić je otvoren u 5,30 sati, a jutarnje okupljanje traje do 8,00 sati. Tada započinje doručak. Nakon doručka slijedi organiziran odgojno – obrazovni rad u sobama dnevnoga boravka, te boravak na zraku (igre na dvorištu vrtića, šetnje okolinom, parkom…). U 11,15 sati započinje ručak. Pri završetku ručka, jaslička, mlađa, srednja i mješovita skupina odlaze na poslijepodnevni odmor, koji traje do 14,00 sati, a za to vrijeme starije skupine nastavljaju s odgojno – obrazovnim aktivnostima u svojim sobama dnevnoga boravka. Od 14,00 sati do 16, oo sati djeca imaju organizirane aktivnosti u svojim sobama dnevnog boravka ili na zraku.

POLUDNEVNI

5,5 –satni poludnevni program za vrtić

Pet i pol- satni poludnevni program za vrtić organiziran je u područnom vrtiću u Rakitovici. Radno vrijeme područnog vrtića u Rakitovici je od 7, 30 sati do 13, 00 sati, pri čemu je organiziran slijed aktivnosti na način da osigurava sve dnevne potrebe djece. Okupljanje djece traje do 8,30 sati kada započinje doručak. Nakon doručka slijedi odgojno – obrazovni rad prema planu i programu za mješovitu skupinu, te boravak na zraku, šetnje, igre na igralištu ili u dvorištu vrtića. U 11,00 sati djeci je ponuđena užina, a do 13,00 sati organizirane su različite aktivnosti uz koje djeca dočekuju roditelje prije odlaska iz vrtića.

POSEBNI KRAĆI PROGRAMI

Poseban program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić. Dijete koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu, odnosno može ostati uključeno u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.

Program predškole traje 250 sati, a provodi se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja. Iznimno, ako je programom predškole obuhvaćeno manje od petero djece ili ako se ne može organizirati prijevoz djece do vrtića, odnosno osnovne škole, program predškole može se smanjiti, a mora trajati najmanje 150 sati.

Kraći program stranog jezika

Program učenja engleskog jezika provodi se u starijim vrtićkim skupinama. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepciju. Koristeći različite poznate metode i situacijske pristupe, djeca će se poticati na aktivno učenje engleskog jezika i motivirati na stjecanje novih znanja i vještina, pritom vodeći računa o njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama.