Dokumenti

 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2011 (PDF)
 2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJAMA, IMENOVANJE (PDF)
 3. KRITERIJI ZA ODREDIVANJE VISINE NAKNADE (PDF)
 4. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
 5. STATUT DJEČJEG VRTIĆA ˝PINOKIO˝ 2014.
 6. PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA 2015.
 7. Financijski plan za 2015.godinu
 8. Financijski izvještaji za 2014. godinu
 9. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
 10. Zakon o ustanovama
 11. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)
 12. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 13. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 14. Pravilnik o kućnom redu
 15. Pravilnik o radu Upravnog vijeća DV Pinokio
 16. Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
 17. Godišnje izvješća o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2014./2015.
 18. Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 19. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 20. Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2007. i 2018. godinu
 21. Plan nabave za 2016. godinu
 22. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 23. Financijski izvještaji za 2015. godinu
 24. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 25. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017
 26. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 27. Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 28. Plan nabave za 2017. godinu
 29. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 30. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 csv. format
 31. Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 32. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 33. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića  ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 34. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 35. Financijski plan za 2018 godinu te prijekcije za 2019. i 2020. godinu
 36. Plan nabave za 2018. godinu
 37. Financijski izvještaji za 2017. godinu sa Bilješkama
 38. Godišnje izvješće o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama za 2017 godinu pdf. format csv format
 39. Plan nabave za 2019. godinu
 40. Financijski plan za 2019 godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu
 41. Financijski izvještaj za 2018 godinu sa Bilješkama
 42. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu
 43. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2019.2020
 44. Kurikulum Dječjeg vrića “Pinokio” za pedagošku godinu 2019./2020.
 45. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića “Pinokio” za radnu godinu 2018./2019
 46. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
 47. Plan nabave za 2019 g. – izmjena
 48. Nabava: Namještaj i oprema za predškolske ustanove, velika didakta, uredski namještaj
 49. Plan nabave za 2020. godinu
 50. Financijski plan za 2020. te projekcije za 2021. i 2022.godinu
 51. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu pristupa informacijama za 2019. godinu pdf csv
 52. Financijski izvještaj za 2019 godinu sa Bilješkama
 53. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac
 54. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2019./2020.
 55. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2020./2021.
 56. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2020./2021.
 57. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 58. I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu