Dokumenti

 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2011 (PDF)
 2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJAMA, IMENOVANJE (PDF)
 3. KRITERIJI ZA ODREDIVANJE VISINE NAKNADE (PDF)
 4. KATALOG INFORMACIJA DJECJEG VRTICA PINOKIO DONJI MIHOLJAC (PDF)
 5. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (PDF)
 6. STATUT DJEČJEG VRTIĆA ˝PINOKIO˝ 2014.
 7. PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA 2015.
 8. Financijski plan za 2015.godinu
 9. Financijski izvještaji za 2014. godinu
 10. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
 11. Zakon o ustanovama
 12. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)
 13. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 14. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 15. Pravilnik o kućnom redu
 16. Pravilnik o radu Upravnog vijeća DV Pinokio
 17. Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
 18. Godišnje izvješća o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2014./2015.
 19. Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 20. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 21. Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2007. i 2018. godinu
 22. Plan nabave za 2016. godinu
 23. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 24. Financijski izvještaji za 2015. godinu
 25. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 26. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017
 27. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 28. Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 29. Plan nabave za 2017. godinu
 30. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 31. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 csv. format
 32. Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 33. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 34. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića  ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 35. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 36. Financijski plan za 2018 godinu te prijekcije za 2019. i 2020. godinu
 37. Plan nabave za 2018. godinu
 38. Financijski izvještaji za 2017. godinu sa Bilješkama
 39. Godišnje izvješće o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama za 2017 godinu pdf. format csv format
 40. Plan nabave za 2019. godinu
 41. Financijski plan za 2019 godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu
 42. Financijski izvještaj za 2018 godinu sa Bilješkama
 43. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu
 44. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2019.2020
 45. Kurikulum Dječjeg vrića “Pinokio” za pedagošku godinu 2019./2020.
 46. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića “Pinokio” za radnu godinu 2018./2019
 47. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
 48. Plan nabave za 2019 g. – izmjena
 49. Nabava: Namještaj i oprema za predškolske ustanove, velika didakta, uredski namještaj
 50. Plan nabave za 2020. godinu
 51. Financijski plan za 2020. te projekcije za 2021. i 2022.godinu
 52. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu pristupa informacijama za 2019. godinu pdf csv
 53. Financijski izvještaj za 2019 godinu sa Bilješkama
 54. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac