Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i

Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće

Dječjeg vrtića ˝Pinokio Donji Miholjac na 16. sjednici održanoj 29.10.2019 objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

za odgojitelja –pripravnika (putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

1 izvršitelj,  na određeno vrijeme od 1 godine, rad na puno radno vrijeme (m/ž)

UVJETI:

–        Završen preddiplomski studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Prijavi treba priložiti:

- dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u članku 25.  st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od

6 mjeseci od objave natječaja)

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  čl. 25 st. 4.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave

natječaja

-  potvrda nadležnog Centra za socijlanu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti

djeteta ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju.

-  kratak životopis

- presliku rodnog lista

Prijavu za natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana .

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se pismeno u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Pinokio

Prilaz stadionu 3

31540 Donji Miholjac

Sa naznakom „ZA NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Rezultati natječaja biti će objavljeni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

NAPOMENA:

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 06.11.2019 i vrijedi do 13.11.2019

U D. Miholjac, 04.11.2019.god

KLASA:112-08/19-01/07

URBROJ: 2115/11-03-19-01

Predsjednica upravnog vijeća:

Ivana Šerić Miličić