Natječaj za radno mjesto odgojitelj djece rane i predškolske dobi

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i

Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće

Dječjeg vrtića ˝Pinokio Donji Miholjac na 15 sjednici održanoj 11.10.2019 objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja djece rane i predškolske dobi

Objavljuje se natječaj za odgojitelja m/ž,

5 izvršitelja, na određeno puno radno vrijeme (radi povećanog obima posla)

UVJETI:

–        Prema članku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07, i 94/13.  i

–         Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Prijavi treba priložiti:

- životopis

- preslika domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u članku 25.  st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od

6 mjeseci od objave natječaja)

-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  čl. 25 st. 4.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave

natječaja)

-  potvrda nadležnog Centra za socijlanu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti

djeteta 8ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju.

- elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

- preslika osobne iskaznice

- dokaz o položenom stručnom ispitu

Prijavu na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se pismeno u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Pinokio

Prilaz stadionu 3

31540 Donji Miholjac

Sa naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,  od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka i li oštećenja.

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i ukoliko bude potrebno datuma rođenja, putem mrežne stranice Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

NAPOMENA:

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.10.2019. i vrijedi do 22.10.2019.

U D. Miholjac, 14.10.2019.god

KLASA:112-08/19-01/06

URBROJ: 2115/11-03-19-01

Predsjednica upravnog vijeća:

Ivana Šerić Miličić