Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja – pripravnika

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i

Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće

Dječjeg vrtića ˝Pinokio Donji Miholjac na 5. sjednici održanoj 29.01.2019 objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

za odgojitelja –pripravnika

1 izvršitelj,  na određeno vrijeme od 1 godine, rad na puno radno vrijeme (m/ž)

UVJETI:

–        Završen preddiplomski studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Prijavi treba priložiti:

- dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovnice

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u članku 25.  st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od

6 mjeseci od objave natječaja)

-  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  čl. 25 st. 4.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave

natječaja

-  kratak životopis

- presliku rodnog lista

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana .

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidati donijeti pri sklapanju ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se pismeno u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Pinokio

Prilaz stadionu 3

31540 Donji Miholjac

Sa naznakom „ZA NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

NAPOMENA:

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.02.2019 i vrijedi do 19.02.2019

U D. Miholjac, 11.02.2019.god

KLASA:112-08/19-01/01

URBROJ: 2115/11-03-19-01

Predsjednica upravnog vijeća:

Ivana Šerić Miličić