Natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića “Pinokio”, Donji Miholjac (m/ž)

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 60. i 61.. Statuta Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac, Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO DONJI MIHOLJAC (m/ž)

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju,

- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

- životopis

- presliku diplome,

- presliku osobne iskaznice,

- elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO

- dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj

ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,

  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(članak 25.stavak 2.) ne starije od dana objave natječaja

- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25.

Stavak 4.) ne starije od dana objave natječaja

  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene

zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od da

na objave natječaja

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Pinokio Donji Miholjac, Prilaz stadionu 3, 31540 Donji Miholjac, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pinokio te internetskim stranicama Dječjeg vrtića Pinokio i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja”.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava – pismenim putem

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

KLASA:112-08/18-01/04

URBROJ: 2115/11-03-18-05

Donji Miholjac,06.11.2018 Predsjednik upravnog vijeća:

Ivana Šerić Miličić