Natječaj za radno mjesto spremačice

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac na 31. sjednici održanoj 17.05.2017 donosi

ODLUKU
o objavi natječaja za spremačicu


Objavljuje se natječaj za spremačicu, 1 izvršitelj, neodređeno, na puno radno vrijeme

 • prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
  • Prijavi treba priložiti
  • – životopis
  • – domovnicu
  • – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
  • – potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • – potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • - potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)

  Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo na adresu:

  Dječji vrtić Pinokio
  Prilaz stadionu 3

  31540 Donji Miholjac
  Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“

  Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.
  Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči vrtića, na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio

Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 18.05.2017. do 25.05.2017.

U D. Miholjac, 17.05.2017.god

KLASA:112-08/17-01/02

URBROJ: 2115/11-03-17-01