NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja-pripravnika

Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac objavljuje dana 03. veljače 2015. godine

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja-pripravnika

  • 3 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1. godine, rad na puno radno vrijeme

Potrebni uvjeti:

VŠS – odgojitelj/ica predškolske djece, te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 137/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

- dokaz o državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovinice

- dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome

- uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

- životopis

- zamolba

Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Pinokio, Prilaz stadionu 3, 31540 Donji Miholjac s naznakom „ ZA NATJEČAJ- ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE “, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić Pinokio zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pinokio i web stranicama vrtića dana 04. veljače 2015. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA Darko Mikić v.r.

U Donjem Miholjcu, 03.02.2015.

KLASA: 112-08/15-01/01

URBROJ:2115/11-03-15-01